پچ کورد فیبر نوری یک نوع کابل فیبر نوری است که دو سمتش به کانکتورهای متصل شده است که از آن می توان به راحتی برای اتصال سوئیچ های فیبر نوری و دیگر تجهیزات مخابراتی استفاده نمود.