مفصل فیبر نوری 3m

مدل 2178S

ورودی های کابل چندگانه
عدم نیاز به ابزار خاص