مفصل فیبر نوری سامجین – samjin

این مفصل دارای یک دریچه هوا روی پوشش خود جهت چک کردن افت فشار هوا دارد.