کریمپ حرارتی برای ثابت کردن تار در نقطه جوش فیبر نوری در کاست استفاده می شود.