روشی که برای ارتباط بین 2 کابل نوری استفاده می گردد فیوژن فیبر نوری نام دارد که به وسیله عمل جوش فیبر نوری توسط دستگاه فیوژن انجام می شود.