مفصل فیبر نوری sunil در مدل های 24 و 48 core همراه با کاست عرضه می گردد.